Historie dřevostaveb USA

11. srpna 2021

Rychlý nárůst počtu přistěhovalců v dobách osídlování vyvolal potřebu postavit co nejrychleji tisíce obydlí. 

Ing. Martin Růžička

Rychlý nárůst počtu přistěhovalců v dobách osídlování vyvolal potřebu postavit co nejrychleji tisíce obydlí. Tradiční stavby z cihel a kamene trvaly dlouho a byly náročné z hlediska přepravy materiálu, lokalizace zdrojů a co bylo hodně důležité, vyžadovaly vysokou míru řemeslné zručnosti a vůbec kvality řemeslné práce. Kvalitních řemeslníků bylo ale mezi prvními osadníky Severní Ameriky jako šafránu, protože ti prosperovali ve svých mateřských zemích. V konečném důsledku byly tradiční stavby příliš drahé a v podstatě nedostupné. Zcela spontánně tak vznikla silná potřeba po jednoduché, nenáročné a rychlé konstrukci, bez nároků na speciální mechanismy a bez nutnosti perfektně ovládat řemeslo. Dřeva byl všude dostatek, a pokud ne, bylo snadno zpracovatelné a dopravitelné.

Američané měli v tomto směru ještě jednu výhodu, možná hodně důležitou. První osadníci, alespoň pokud uvádí historické prameny, patřili často k těm, kteří nebyli příliš svázáni s tradicí, kulturou a hodnotami svých mateřských zemí. Mnozí z nich by pak dali cokoli, aby se na jejich původ a minulost zapomnělo zcela. Naprostá většina z nich ale přijížděla na nový kontinent s vidinou nového života a byla tedy více připravena na změny, často i podstatné a zásadní. Začít tedy stavět a bydlet jinak, než byli doposud zvyklí, se možná mnohem víc předpokládalo, než že by to způsobovalo problémy.

Někdy v té době byl také dán rozdílný přístup k použití dřeva v konstrukcích v Evropě a Severní Americe, který je patrný dodnes. Evropa, a zde především německy mluvící země, do jisté míry lpí na tradici a tradičním způsobu zpracování detailů a prvků. Dnes se tak setkáváme s velice moderními a počítači řízenými stroji, jejichž cena odpovídá míře jejich technické úrovně a také zemi, kde byly vyvinuty, a které umí opracovat trám s podobným výsledkem jako řemeslník už před několika sty lety, jakkoli jistě mnohem přesněji a s podstatně menším podílem lidské práce při samotném úkonu opracování. Pomocí složitých strojů a technologií vytváříme tedy tradiční detaily.

Američané, naproti tomu, nuceni situací, ve které se ocitli, zrušili tradiční detaily a způsoby vazby konstrukce a vymysleli nové, které lze provádět s co nejjednoduššími nástroji a bez nutnosti dlouholeté zkušenosti s řemeslem.

Někdy v té době začíná také mezi Evropou a Severní Amerikou vznikat rozdíl v efektivitě práce ve stavebnictví a z hlediska konečného uživatele i rozdíl v ceně stavebních prací a stavebního díla všeobecně.

Amerika zde byla opět v jisté výhodě. Především stavby pro bydlení, po nichž byla hlavně poptávka, se v podstatě jinak než ze dřeva nestavěly. To vytvořilo v rámci jedné technologie a vzhledem k velikosti amerického trhu ohromný prostor pro konkurenci, která byla nucena tvrdě pracovat na růstu efektivity a zároveň tlačit ceny směrem dolů. Přispěla k tomu i následná unifikace. Dodnes musí našeho stavaře a stavaře z Evropy vůbec, v Americe šokovat, že tam běžně staví stáj nebo hotel z naprosto stejných prvků, používaje stejné detaily, principy a zásady. Shodné prvky koupíte v Texasu stejně jako Michiganu a přitom každá stavba může vypadat zcela jinak, slouží jiným účelům a jsou na ní kladeny různé požadavky. Pokud si to všechno promítnete do velikosti a potence amerického trhu, dostáváte se logicky na efektivitu a tedy ceny, o kterých se nám může v Evropě jenom zdát.

V našich podmínkách se pak setkáváme s naprostým opakem - na jednom satelitním sídlišti se vedle sebe staví několik domů, každý zcela jinou technologií (výzkum, vývoj, logistika, zaškolení lidí atd.) a nakonec vypadají všechny stejně. To přeci musí něco stát!

Ale zpět do historie a do Ameriky. Důležitým momentem byla ona jistá autonomie, kdy použití dřeva poměrně rychle získává dominantní vliv a ostatní, u nás tradiční materiály (cihly, kamen, později ocel a beton) nemají natolik silné postavení jako v Evropě. Nedocházelo tedy ke tříštění sil a bylo možné se více soustředit jedním směrem, jakkoli takový postup znamená jisté riziko. To umožnilo, že použití dřeva tak mohlo prokázat svoje zásadní výhody a přednosti - tedy nízké nároky na energii, vysokou efektivitu v celém procesu, rychlost a jako hlavní a výsledný argument - nízkou cenu.

Čerpáno z knihy Ing. Martin Růžička, Stavíme dům ze dřeva, Praha 2005, s. 26-28.